Babyskill

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním plnej podpory rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

Hravou a zábavnou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo v rôznych pohybových cvičeniach, ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov. Kurz BABYSKILL má 3 stupne, ktoré na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzujú.

Pozývame Vás k nám do akadémie Saltatrix na naše hodiny,  kde sa môžete spolu s dieťatkom skvele zabaviť a hravou formou rozvíjať a rásť 🙂

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 20 do 24_ max 30 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov :

  • Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha
  • Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť
  • Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi
  • Montessori pedagogika – činnosti a aktivity na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách – vždy 1x do týždňa v trvaní 45 – max 60 min.

Podľa trimestra akadémia vypisuje kurzy s rôznou dĺžkou trvania podľa aktuálneho ročného obdobia.

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

  1.  v hotovosti na 1 hodine
  2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.