Babydance

Kurz  BABYDANCE je určený pre deti od 2,5 roka do 3,5 roka so zameraním na pohybové, tanečné a hudobné aktivity,  rôzne cvičenia pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

Príďte medzi nás, určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 2,5 do max 3,5 roka

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky – využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách – vždy 1x do týždňa v trvaní 45 – max 60 min.

Podľa trimestra akadémia vypisuje kurzy s rôznou dĺžkou trvania podľa aktuálneho ročného obdobia.

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

  1.  v hotovosti na 1 hodine
  2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.