Babybalance

Zameraním kurzu BABYBALANCE je rozvoj psychomotoriky v rámci prechodu z ľahu/sedu do prirodzenej chôdze a to hravou formou rozvoja kľúčových kompetencií vzhľadom na vek dieťaťa doplnené  zmyslovou výchovou pomocou Montessori pedagogiky. Kurz BABYBALANCE má iba 1 stupeň a výkonnostne i obsahovo nadväzuje na kurz BABYSKILL 1.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte…

Prihláška na kurz

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 15 do 18/20 mesiacov

CIEĽ KURZU

Hravo rozvíjať psychomotoriku ako aj kľúčové kompetencie v rámci jednotlivých výchov :

  • Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia chôdze a pohybov, telesná schéma, rovnováha v chôdzi, v pohybe
  • Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a elementárnymi hudobnými nástrojmi
  • Montessori pedagogika – činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách – vždy 1x do týždňa v trvaní 60 min.

Podľa trimestra je vypísaný 10 – týždňový kurz  (v priebehu školského roka) = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka