Babybalans

Zameraním kurzu BABYBALANS je rozvoj psychomotoriky v rámci prechodu zo sedu do prirodzenej chôdze. Hravá forma činností, aktivitiek, hier, detských pesničiek a motorických dráh pre rozvoj kľúčových kompetencií vzhľadom na vek dieťaťa doplnené  zmyslovou výchovou pomocou Montessori pedagogiky. Kurz BABYBALANS má iba 1 stupeň a výkonnostne i obsahovo nadväzuje na kurz BABYSKILL 1.

Pozývame Vás k nám na hodiny kde sa určite spolu s dieťatkom skvele zabavíte a hravou formou aj veľa naučíte…

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 15 do max 18 mesiacov

CIEĽ KURZU

Hravo rozvíjať psychomotoriku ako aj kľúčové kompetencie v rámci jednotlivých výchov :

  • Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia chôdze a pohybov, telesná schéma, rovnováha v chôdzi, v pohybe
  • Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a elementárnymi hudobnými nástrojmi
  • Montessori pedagogika – činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách – vždy 1x do týždňa v trvaní 45 – max 60 min.

Podľa trimestra akadémia vypisuje kurzy s rôznou dĺžkou trvania podľa aktuálneho ročného obdobia.

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

  1.  v hotovosti na 1 hodine
  2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.